♡☼☃ تــا هـــســتــمــ ☃☼♡
✓ پــ ــســـ ــتــِ ثـــآبــِــتــ ــ ✓
28 / 3 / 1398برچسب:,


02500000

 

پــ ــســـ ــتــِ  ثـــآبــِــتــ ــ  

 

 

  خـــ ــوش اومـــ ــَـــ ـدى گــــ ــلـــم

 

 

 

بــــ ـــدونِ نـــ ــَــظـــ ـَـــر از ايـــنـــجــ ــآ نـــَـــ ــرو ... 

 

بــــ ــآشـــ ــِــه عــــــزيــــ ـــزمــ ـ ــ ؟

 

 

 

 

نـــظـــر بــــدى ، مـــ ــيـــ ــآم جــــُــبــرآن

 

مـــ ــى كـــ ــنـــم

 

 

 

اَز ايـــ ــن بـــ ــه بـــعــ ــد بـــآوفـــآ هــآ لــيـــ ــنــــْـ ــك مـــى شـــ ــن ...

 

 

( هــــَــــ ــمــِـــ ـه لـــيــ ــنــ ــك مـــى شـــَـن )

 

 

 

 

آپـــ كـــَـــردى ، خـــــ ــبــ ـــر كـــُــن

 

 

 

آپــــ كـــُــنـــم ، خـــبـــرتـــون مــى كــ ـنــم

 

 

 

 

ايـــنـــجــ ــآ هـــمــه چــى آزآده ؛ 

 

انــتــقــآد ، پـــ ـيــشــ ـنــ ـهــآد ، چـــ ــرت و پـــِــرْت ... 

 خــُــلــآصــه هــمــه چـــى ...

 

 

 

  لـــُــطـــ ــفـــ ــن خـــوآنـــ ـنــده خـــآمـــوش نـــبــآش ...

 

 

 

 

دوســـِـــ ــتــــون دآرمــ ــ

 

 


 02500000

 

tags: <-TagName->
Written By: |
✓ 1 ✓
28 / 3 / 1392برچسب:,


اَوّلــيــ ــن پــ ــســ ـت بــعــد از تــغــيــيــرآت
597488qhwrtkdvlu


بـــ ــرآىِ نــ ــوشــ ــتــ ـنِ غــ ــَــ ــم ...دو حـــ ــرْفــ ـ خــيــ ــلـــ ـى كـــ ــم اســ ـت اِنـــْـــگـــآر ..." غــ مــ " را ...بـــ ــآيـــ ـد بــ ـآ تــ ــمــ ــٓـامِ حـــ ـرف هــ ـاىِ دنـــ ـيـــ ـآ نــ ـوشـت ...گــــُـــويـــــ ـــآ ...كــ ــدآم پـــ ــُــ ــل در كـــجــ ـآىِ دنــيــ ـآشــ ــكــســ ــته اَســ ــت كــ ـه هــيـ ـچ كــ ـسبــ ـه خـــ ـآنــ ـه اش نــ ـمــى رِســَــد ..؟! 
غـــ ــمــگــ ــيــ ـن تـــ ـريــ ـن جــ ـآىِخــ ـآطــ ـِـ ـره ،اونـــ ـجــ ــآيــ ـيـ ـه كــ ـه كــ ـم كــ ـم ،احــ ـســ ــآس مـــى كــُــنـــ ـى چــ ِـ ـهــرشهـــ ــم دآرِه اَز يــ ــآدِت مـــ ـى رِه ...مــ ــى گــ ـويــ ــنــ ـد قــ ـســ ـمــ ـت نــيـ ـسـ ـت ...خــ ــدآيــ ـآ ...!مــ ـن مــَــ ـعــنــ ـى قــ ــســ ـمــ ـت و حــكــ ــمــت را نــ ــمـ ـى دآنــ ـمامــ ـّــ ـآ تــ ــو مــ ــعـ ـنــ ـى طــآقـــتــ را مــى دآنـٓ ــى ...مـــ ــَـ ــگـــ ــر نــ ــ ــه ...؟!؟ 
  اِمـــ ــروز خـــ ـآطــ ـرآتــ ـت را سـ ــوزآنــ ـدَم ..!!اَمــ ــّــ ـآ بــ ـوىِ خـ ـوش هــ ـيزمــ ـش بــ ـيـقــ ـرآرمــ كــَــرد ...

 
اَمــ ــٓان اَز خــ ــنــ ـده اى كــ ـه وسـطـِ ـش بــ ـغــ ـض كــ ـنــ ـى... 
  يــ ــه وقــ ــتــ ـآيــ ـى بــ ـه آدَم مــى گــ ـنتــ ـو بــآيــ ـد مــ ـُــ ـحــكـ ـم بــآشــ ـى...تــ ـو بــآيــ ـد مــ ـُــ ـحــكـ ـم بــآشــ ـى...كــ ـه اِحــ ـســٓاس مــيـ ـخ طــ ـويــ ـلــ ـگــ ـىبــ ـه آدَم دَســـ ـت مــ ـى دِه
...
+
نــ ـظــر فـ ــرآمــ ـوش نــ ـشـ ـه لــطـ ـفـن+
اِلــ ــتــ ـمــٓاسِ دُعـــ ــٓا

 


tags: <-TagName->
Written By: |
جــشـْــن تــولــّـدِ آوا
22 / 2 / 1392برچسب:,

 ســ ـلـآم...

 
واقــعــ ـاً مــتـ ـأســ ـفم اَز ايــن ( آپــِ تــ ـأخـير دار) ...!!
 
هــيــوْدَهِ اردى بــهـ ـشـ ـت ، تــولــّـدِ آوا بــود..
 
و مــ ـآ كــِ درگـــيــرِ جــشـْــن ...
 
مــى دونـــمـ الــآن كــَ ـسـى ديـگــِ  تــو وبــلــآگــِمــون نيــسـت ...
 
چــُــن ايــن چــن وقــت بـــِ خــُـدا انــ ـقــدر درگـــيـــــــــــر بـــودمــ كــه نــگــو ُ نــپــرس...
 
مــعــلّــمــيــنِ گــِرامــى ســَــرِ :(مــســتــمر): مــآ رو تـــهــديــد كـــردن...
 
مـــآ هــم كــ مــيــگــيم ؛ بـــ دَرَك 
 
و ســـِـ ــپـــَــس = دفـــتــَر....
 
خـــُــلـــآصـــِه مـــَــنـــُـ بــبــخــشـيــن...
 
ايـــنـــم بــــرا آجـــــىِ عـــزيـــزَمـــ....

 

 

مثلا من و آوا

 

ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت

برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست

پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک . . . 

ایام امتحانات خوش....!

حالا بپر نظر...

 

tags: <-TagName->
Written By: |
آجیل مشکل‌گشا
11 / 1 / 1392برچسب:,

واقعا کی فکرشو میکرد یه روز خود آجیل مشکل‌گشا هم بشه مشکل یه ملت؟

 

tags: <-TagName->
Written By: |

Fully Design By Sarina on Jun 5th For Visit